วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:40:20 น.
   

ลงทะเบียนและชำระเงิน

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงาน และการศึกษาดูงาน

ส่งผลงานวิชาการ

ขอบเขตเนื้อหา การเตรียมผลงานฉบับเต็มโดยวาจาและโปสเตอร์ การส่งผลงานวิชาการ

วิทยากรบรรยาย

ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะขึ้นบรรยายในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 6

ทัศนศึกษา

โปรแกรมทัศนศึกษาและดูงานเส้นทางภาคใต้และประเทศมาเลเซีย
*กรุณาชำระเงินทันทีหลังจากลงทะเบียน

สถานที่จัดงานและที่พัก

สถานที่จัดงาน ที่พัก และแหล่งท่องเที่ยวห้ามพลาดของจังหวัดสงขลา

การเดินทางและรับส่ง

การเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้วยวิธีการต่าง ๆ บริการรถรับส่ง และอื่น ๆ

รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

"อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร บรรยายในหัวข้อ Green University: มหาวิทยาลัยในวันที่ตองเปลี่ยนสี"

ศุ บุญเลี้ยง

"จุ้ย - ศุ บุญเลี้ยง ศิลปินและนักเขียนชื่อดัง บรรยายในหัวข้อ มหาสมุดสีเขียว"

ผศ.ดร. อัครวิทย กาญจนโอภาษ

"ผศ.ดร.อัครวิทย กาญจนโอภาษ บรรยายในหัวข้อ รู้ลึกลิขสิทธิ์เพื่อการใชและบริการสารสนเทศอยางเทาเทียมและเที่ยงธรรม"

Ebsco
Globepub
Elsevier
Emerald
กลับสู่ด้านบน