วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:44:38 น.
   

วิทยากรบรรยายในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 6

รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

"Green University: มหาวิทยาลัยในวันที่ตองเปลี่ยนสี"

ประวัติการทำงาน

มิถุนายน 2530 รักษาการผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ตุลาคม 2530 รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ธันวาคม 2535 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
กรกฎาคม 2539 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฝ่ายวางแผนและพัฒนา
พฤษภาคม 2542 รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี
ตุลาคม 2542 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ธันวาคม 2544 ยืมตัวไปปฏิบัติงานรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตุลาคม 2546 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มิถุนายน 2552 รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มิถุนายน 2552 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มิถุนายน 2555 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศุ บุญเลี้ยง

ศิลปิน นักเขียน

"มหาสมุดสีเขียว"

ประวัติการทำงาน

ศุ บุญเลี้ยง มีโอกาสได้เข้ามาในวงการเสียงเพลง ด้วยการเป็นหนึ่งในสมาชิกวงเฉลียง ซึ่งเขาถือเป็นช่วงเวลาสำคัญช่วงหนึ่งในชีวิตที่ทำให้มุมมองของเขาเติบโตขึ้น ขณะเดียวกันก็ทำงานที่ตัวเองรักด้วยการตั้งสำนักศิษย์สะดือ ทำนิตยสารชื่อ “ไปยาลใหญ่” เป็นนิตยสารแนวไหนยากจะนิยาม แต่มักจะมีมุมมองเอียง ๆ ที่น่าสนใจ ทำให้คนอ่านอารมณ์ดีได้อยู่เป็นนิจ ต่อมาพบว่าเส้นทางความฝันของเขาไม่น่าจะได้มาด้วยการเรียนในระบบการศึกษา จึงหันหลังให้กับการเป็นนิสิต

ศุ บุญเลี้ยง มีงานเขียนเป็นพ็อกเก็ตบุ้คของตัวเอง บางครั้งใช้นามปากกา สมจุ้ย เจตนาน่าสนุก และ ศุราณี นอกจากนี้ยังเป็นบรรณาธิการช่วยผลิตนักเขียนหน้าใหม่เข้าสู่วงการน้ำหมึกอีกหลายคน

ปัจจุบัน ศุ บุญเลี้ยง ยังคงทำงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่อง ได้ช่วยเหลือ และเป็นที่ปรึกษาให้กับมูลนิธิ หรือหน่วยงานเพื่อสังคมต่าง ๆ ยังได้เขียนหนังสือ ยังได้เป็นนักเดินทาง และนักแปรรูปความฝันให้ชีวิตต่อไป พร้อมกับบทบาทใหม่ที่ลงตัวกับชีวิต สมกับการเป็นนักคิดที่สั่งสมมานาน คือการเป็นครูสอนการเขียน การได้รับเชิญไปบรรยายตามสถาบัน และโรงเรียนต่าง ๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครวิทย กาญจนโอภาษ

อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

"รู้ลึกลิขสิทธิ์เพื่อการใชและบริการสารสนเทศอยางเทาเทียมและเที่ยงธรรม"

ประวัติการทำงาน

มกราคม 2537 อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรกฎาคม 2548 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มิถุนายน 2549 รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาฝ่ายกิจการพิเศษ
มิถุนายน 2549 รองผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สิงหาคม 2551 ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

กลับสู่ด้านบน